Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym FiZo Kids działającym pod adresem: www.fizokids.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Definicje:

Sprzedawca – to Magdalena Stadnik FiZo Kids z siedzibą we Wrocławiu 53-020, ul. Szarugi 13A/2 działajacy  w ramach nierejestrowanej działalności. 

Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Sklep internetowy – to sklep internetowy FiZo Kids, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.fizokids.pl


Towar/Produkt– oznacza artykuły odzieżowe i akcesoria wyprodukowane lub dostarczone i oferowane przez FiZo Kids do sprzedaży detalicznej.

Cena – to wartość produktu umieszczona na stronie internetowej  www.fizokids.pl. Ceny podane są w PLN i są cenami brutto, nie uwzględniają natomiast kosztów wysyłki.

Dostawca – to firma kurierska, za pośrednictwem której sprzdawca dostarczy produkt/produkty do klienta.

Koszt wysyłki – to koszt związany z dostarczeniem produktu do miejsca wyznaczonego przez klienta.

Zamówienie – to dyspozycja zakupu produktu/produktów złożona w sklepie przez klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 1. W przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 2. Dostępność towarów jest aktualizowana na bieżąco w godzinach pracy sklepu.
 3. Informacje podane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży produktów w promocyjnych cenach w limitowanej ilości.

II. Warunki dokonywania zamówień

 1. Wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Sklepu.
 2. Dane wymagane są do wystawienia faktury VAT.
 3. Składając zamówienie, klient akceptuje niniejszy Regulamin.

III.  Realizacja Zamówień

 1. Złożenie zamówienia na stronie sklepu przez klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Należność za produkt/produkty wraz z kosztem wysyłki może nastąpić w formie przelewu na rachunek bankowy.
  Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej sklepu.
 3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w poniższych sytuacjach:
  * formularz zamówienia jest nieprawidłowy
  * gdy cena zamówienia jest wynikiem oczywistej pomyłki sprzedawcy lub błędu systemu
 6. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez wszystkie dni, 24 godziny na dobę. 

IV. Dostawa

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego /produktów za pośrednictwem dostawcy – firmy kurierskiej.
 2. Wysyłka jest realizowana w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy, o ile nie powiadomoniono o wydłużonym okresie oczekiwania.
 3. Koszt dostarczenia produktu jest podany na stronie sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych.

V. Wymiana i zwrot

 1. Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Zwrotom nie podlega produkt szyty na miarę lub/i na indywidualne zamówienie.

Zwracany lub wymieniany produkt:
* powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez sprzedawcę
* powinien być kompletny
* nie może nosić śladów użytkowania

* do produktu/produktów należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu oraz dokument zakupu

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, sprzedawca jak i klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Klient za zgodą sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru wymienić produkt na inny.
 4. W przypadku wymiany towaru, uiszczona zapłata za towar w wysokości ceny zostanie zaliczona na poczet nowo zamówionego produktu, ewentualna różnica zostanie odpowiednio dopłacona przez klienta lub zwrócona przez sprzedawcę na konto klienta.
 5. Zwroty prosimy kierować na adres:

FiZo Kids
Ul. Szarugi13A/2
53-020 Wrocław 

 

VI. Reklamacja towaru

 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest zgłosić reklamację na adres mailowy: kontakt@fizokids.pl wraz z opisem sytuacji i zdjęciami. Następnie proszony jest o przesłanie produku/produktów wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na poniższy adres: 

FiZo Kids
Ul. Szarugi13A/2
53-020 Wrocław 

 1. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.

VII.  Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości ceny.

VIII.  Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.laurentino.eu danych osobowych klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest:

FiZo Kids z siedzibą we Wrocławiu 53-020, ul. Szarugi 13A/2

Celem zbierania danych jest: realizacja i obsługa zamówień sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem www.fizokids.pl  oraz związanych z tym działań marketingowych.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym pod adresem www.fizokids.pl  . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie Pani/Pana zamówień.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
 2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej sklepu.
X